Asthma (Dinka)

AACALD2020_Dinka: What your doctor needs to know
AACALD2020_Dinka: Asthma Action Plan
AACALD2020_Dinka: 10 Ways to Live Well

COVID-19

Coronavirus ee kuat kë cït kɔ̈m kɔc yïëk tuany cïtmën ë juäï ku jala tuɛnytuɛny kɔ̈ɔ̈k ë yɔ̈kyɔ̈ɔ̈k yic ku jala arööl.

COVID-19 ee tuany ë Coronavirus en kɔc juëc yïëk tuɛnytuɛny dïd ril yïc ku ke yen ee tuɛnytuɛny juëc kɔ̈ɔ̈k bɛ̈ɛ̈ï tɛ̈la kɔc tɛ̈ thööŋ yen kek peïruuth kɔ̈ɔ̈k.

Yen aŋuɔt acïn kënë ye nyuɔɔth lɔn adɛ̈ ke kɔc tuany në tuɛny Adhïɛ̈ma aa keek kɔc kek lëu bë tuaany peïruth kënë ke lac ya dɔm. Kua leŋ kënë ye nyuɔɔth lɔn adɛ̈ ke kɔc tuany tuɛny Adhïɛ̈ma keek alëu bë tuaany në Virus keek lac ya dɔm tɛ̈ ɣook keek.

Ee kënë en tɔ̈u, ɣok aa kɔc tuany Adhïɛ̈ma lɛ̈k ku kɔcken ë baai ku jala akutnhom abën bïk ya them ku bïk röt ya tiit ku jala kɔc kɔ̈ɔ̈k aya.

Kë töŋ path në käŋ yic en lëu ku ba looi ku ba rot gël ee lɔn ba nyin tïït në tuaanydun Adhïɛ̈ma bë yenyin cï juak ku ba ya rëër ke yï puɔl guöp. Yen amätic kek tuɛnytuɛny kɔ̈ɔ̈k wën ceŋ kɔc gup ku ye yï nhom tääu piny ku bɛ ya cɛm në mïïth path, ye luui käk guöp tuööc yic ku ye tuɛny dhïën ë puöu muk nhom apath.

Na le bɛ̈n ë lɔn bï yïn tuaanydun Adhïɛ̈ma muk nhom ke yï muk abëër kä nhïïm:

AACALD2020_Dinka: 10 Ways to Live Well

Det kënë yic: Kɔc tuany Adhïɛ̈ma alëu ku bïk aa lɔ tueŋ bïk wɛlken Adhïɛ̈ma ke tiit gup kek ye ke mïɛt puöu yic në tɛ̈ cït tɛ̈ cï ke gät thïn.

Aye kɔc kɔ̈k lueel ɣɔ̈n kɔ̈ɔ̈k yic alɛ̈ ye wäl cɔl “corticosteroids” cɔl akääc ë nïn COVID-19 en yääl pinynhom. Kënë en tɔ̈u wël aa ye ke lɛ̈k kuat ë raan abën ku aa cïe tɛ̈në kɔc tuany Adhïɛ̈ma ke ye ke dhil wäl Corticosteroid ya lööm ku bïk tuaanyden ya muk nhom ku ye kä dɔ̈c tuɛny Adïɛ̈ma ye nyin jɔt (dööm).